Điều khoản quảng cáo Anchor

Disclaimer: Anchor is now part of Spotify for Podcasters.

Sections of the terms:
 

Nhà sáng tạo ở Hoa Kỳ

Ngày có hiệu lực: 22 tháng 11 năm 2022

 • Giới thiệu: Các điều khoản này ("Điều khoản quảng cáo Anchor") là điều khoản giữa bạn và Spotify, và kết hợp với Điều khoản dịch vụ của Anchor (có thể được sửa đổi theo các Điều khoản quảng cáo Anchor tùy từng thời điểm) (gọi chung là "Điều khoản"). Khi sử dụng bất kỳ tính năng nào của Quảng cáo trên Anchor ("Quảng cáo") do Spotify Payouts hoặc một sản phẩm của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba ("Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán") hỗ trợ, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều khoản. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn không thể hòa giải nào giữa Điều khoản dịch vụ của Anchor và các Điều khoản quảng cáo Anchor này, thì các Điều khoản quảng cáo Anchor này sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu bạn chọn sử dụng Quảng cáo trên Anchor, Nội dung người dùng của bạn (như được định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ của Anchor) sẽ được coi là "Nội dung kiếm tiền" cho các mục đích của Điều khoản dịch vụ của Anchor.
 • Điều kiện sử dụng: Bạn phải từ 18 tuổi trở lên (hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương do Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chỉ định) để sử dụng Quảng cáo trên Anchor, hoặc bạn phải có cha mẹ hoặc người giám hộ đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu chịu trách nhiệm cho các khoản thanh toán của bạn thông qua Spotify Payouts. Nếu bạn đã được cấp quyền truy cập vào một hoặc nhiều tính năng Quảng cáo, thì bạn sẽ đủ điều kiện sử dụng các quảng cáo do tính năng Quảng cáo đó cung cấp, như được mô tả trên nền tảng của Anchor. Bằng cách sử dụng bất kỳ tính năng Quảng cáo nào, bạn cam đoan và đảm bảo rằng bạn đã liên kết tài khoản Anchor của mình với tài khoản Spotify Payouts hợp lệ hoặc tài khoản ngân hàng hợp lệ với một tổ chức tài chính ở quốc gia hoặc khu vực của bạn. Khoản thanh toán của bạn có thể bị giữ lại hoặc trì hoãn nếu bạn không duy trì thông tin liên hệ và thông tin thanh toán chính xác. 
 • Giấy phép: Khi không giới hạn giấy phép được cấp theo Điều khoản dịch vụ của Anchor, bạn xác nhận rằng bằng việc sử dụng Quảng cáo, bạn cấp cho Spotify quyền đặt và bán quảng cáo bên trong và bên cạnh Nội dung người dùng của bạn, gồm cả bên cạnh bất kỳ quảng cáo nào đã được nhúng trong Nội dung người dùng của bạn.
 • Thu nhập: Spotify sẽ tính toán thu nhập của bạn bằng cách sử dụng số tiền cố định trên 1.000 lượt hiển thị quảng cáo do Spotify thực hiện để phát trên Spotify và số tiền cố định trên 1.000 lượt hiển thị quảng cáo do Spotify thực hiện để phát trên nền tảng của bên thứ ba (gọi chung là "mức giá RPM"). Mức giá RPM và Phí áp dụng (như được định nghĩa bên dưới) sẽ được tiết lộ cho bạn trên trang Tiền của Anchor và có thể thay đổi bởi Spotify. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn báo cáo thường xuyên về tổng số lượt hiển thị và thu nhập ước tính từ số lượt hiển thị đó. Bất kỳ lượt hiển thị nào được phân phối vượt quá bất kỳ giới hạn lượt hiển thị nào cho một chiến dịch đều có thể không đóng góp vào thu nhập của bạn. Bạn xác nhận rằng dữ liệu đó được cung cấp "nguyên trạng" và Spotify không đảm bảo rằng dữ liệu đó sẽ không có lỗi hoặc không xảy ra lỗi tùy từng thời điểm. Thu nhập của bạn sẽ được hiển thị trong trang tổng quan tài khoản Spotify Payouts của bạn như được mô tả trong Phần 5 bên dưới, hoặc tài khoản Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn sẽ được cập nhật để cho biết số dư thu nhập phải trả cho bạn, nếu có. Trong từng trường hợp, thu nhập của bạn sẽ phải chịu mọi khoản Phí áp dụng. Tất cả các lượt hiển thị phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn thương hiệu của Spotify, do Spotify toàn quyền quyết định. 

Khi không giới hạn bất kỳ điều gì trong Điều khoản dịch vụ của Anchor hoặc Điều khoản của Spotify Payouts, Spotify có thể giữ lại khoản thanh toán phát sinh từ bất kỳ hoạt động không hợp lệ nào do Spotify phát hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lượt hiển thị sai hoặc nhân tạo nào ("Lượt hiển thị không hợp lệ") hoặc hoạt động nhân tạo khác bằng cách sử dụng bất kỳ bot, tập lệnh hoặc các phương tiện thủ công hoặc tự động khác. Đối với bất kỳ hoạt động không hợp lệ nào, Spotify cũng có thể thu hồi số tiền đã trả cho bạn trước đó có liên quan đến Lượt hiển thị không hợp lệ ("Số tiền thu hồi"). Bạn sẽ thanh toán mọi chi phí và phí tổn hợp lý mà Spotify phải chịu trong việc thu hồi khoản thanh toán của Số tiền thu hồi. Khoản thanh toán có thể bị trì hoãn trong khi Spotify điều tra hoạt động không hợp lệ. Nếu cuộc điều tra của Spotify xác định chắc chắn rằng không có vi phạm thì Spotify sẽ tiếp tục thanh toán. 

 • Tài khoản với Spotify Payouts hoặc Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán: Để sử dụng một hoặc nhiều tính năng Quảng cáo, bạn sẽ phải liên kết tài khoản Spotify Payouts hợp lệ tại https://payments.spotify.com/payouts. Việc bạn sử dụng Spotify Payouts, bao gồm mọi khoản thanh toán, sẽ phải tuân theo Điều khoản của Spotify Payouts có sẵn tại www.spotify.com/legal/payouts, được sửa đổi tùy từng thời điểm. Bạn đồng ý chỉ sử dụng các dịch vụ theo Điều khoản của Spotify Payouts và không sử dụng dịch vụ cho bất kỳ hoạt động nào bị cấm hoặc hạn chế rõ ràng bởi các điều khoản đó. Spotify có thể tạm dừng hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ Spotify Payouts cho bạn nếu bạn không tuân thủ Điều khoản của Spotify Payouts. Bất kể điều gì trái ngược trong các Điều khoản quảng cáo Anchor này, nếu bạn đã mở tài khoản với Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trước Ngày có hiệu lực của các Điều khoản quảng cáo Anchor này để nhận thu nhập từ Quảng cáo, thì bạn có thể tiếp tục sử dụng tài khoản đó theo các điều khoản và điều kiện áp dụng của Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, trừ khi Spotify thông báo cho bạn theo cách khác.   
 • Phí và thuế: Số dư thu nhập của bạn có thể phải chịu phí giao dịch, gồm cả các khoản phí do Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc Spotify Payouts đặt ra như được quy định trong Điều khoản của Spotify Payouts và bất kỳ khoản phí bổ sung nào được tiết lộ cho bạn ("Phí"). Ngoài ra, các loại thuế có thể được áp dụng như quy định trong Điều khoản của Spotify Payouts.
 • Lời xác nhận: Bạn cam đoan, đảm bảo và xác nhận rằng:
   1. Bạn có quyền và thẩm quyền để ký kết hợp đồng ràng buộc với chúng tôi và không bị cấm làm như vậy theo bất kỳ luật hiện hành nào;
   2. Bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật, quy tắc, quy định hiện hành và các tài liệu pháp lý khác theo luật định hoặc của chính phủ có thể thi hành khi sử dụng Quảng cáo;
   3. Mọi thông tin đăng ký mà bạn gửi tới Spotify là đúng, chính xác và đầy đủ;
   4. Spotify không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về việc đạt được bất kỳ mức doanh thu nào do sử dụng bất kỳ tính năng Quảng cáo nào;
   5. Spotify không đảm bảo quyền truy cập của bạn (hoặc quyền truy cập liên tục) vào bất kỳ tính năng Quảng cáo nào hoặc bất kỳ tính năng hoặc chức năng tương đương nào, theo quyết định riêng của Spotify;
   6. Spotify có quyền độc hữu bán quảng cáo được chèn vào Nội dung người dùng của bạn một cách linh hoạt hoặc thông qua công nghệ Streaming Ad Insertion;
   7. Bạn chịu trách nhiệm chèn các vị trí quảng cáo vào Nội dung người dùng của mình khi thích hợp;
   8. Spotify cung cấp các công cụ để giúp hỗ trợ loại trừ danh mục cụ thể của một số Quảng cáo nhất định, như được mô tả trên nền tảng của Anchor, miễn là bạn nhập các thẻ thích hợp vào hệ thống. Tuy nhiên, Spotify không đảm bảo rằng các danh mục bị loại trừ của Quảng cáo đó sẽ không chạy. Đối với tất cả các Quảng cáo khác, bạn sẽ không có quyền loại trừ các danh mục cụ thể;
   9. Bạn cũng sẽ có khả năng phê duyệt trước nhà quảng cáo của một số Quảng cáo nhất định, như được mô tả trên nền tảng của Anchor. Đối với tất cả các Quảng cáo khác, bạn sẽ không thể xem xét hoặc phê duyệt trước nhà quảng cáo;
   10. Trừ khi được quy định trong các đoạn con (h) và (i) ở trên, bạn sẽ không thể xem xét hoặc phê duyệt trước tệp sáng tạo quảng cáo hoặc bất kỳ chi tiết giao dịch nào khác của bất kỳ Quảng cáo nào trước khi quảng cáo chạy; 
   11. Bạn sẽ không (i) tích hợp, triển khai hoặc sử dụng Quảng cáo trong bất kỳ Nội dung người dùng nào hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi (ngay cả khi trẻ em không phải là đối tượng chính của nội dung đó); hoặc (ii) chia sẻ hoặc cung cấp cho Spotify thông tin về trẻ em dưới 13 tuổi liên quan đến Quảng cáo trên Anchor; và
   12. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào để thay đổi theo cách nhân tạo số lượt tải xuống hoặc nghe trực tuyến Nội dung của Người dùng. 
 • Chấm dứt: Spotify có thể tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào các tính năng Quảng cáo hoặc chấm dứt các Điều khoản quảng cáo Anchor này do hoạt động không hợp lệ hoặc bạn không tuân thủ các Điều khoản quảng cáo Anchor này. Trong trường hợp Spotify chấm dứt do hoạt động không hợp lệ hoặc hành vi vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc chính sách nào của Spotify, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản thanh toán nào nữa từ Spotify. 

Các Điều khoản quảng cáo Anchor này sẽ tự động chấm dứt khi chấm dứt Dịch vụ theo Điều khoản dịch vụ của Anchor. 

Ngoài ra, bạn có thể chấm dứt các Điều khoản quảng cáo Anchor này và quyền truy cập của bạn vào các tính năng Quảng cáo bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho Spotify bằng văn bản trước ba mươi (30) ngày, hoặc bằng cách tắt tất cả các tính năng Quảng cáo trong dịch vụ Anchor nếu có. Trong trường hợp đó các Điều khoản quảng cáo Anchor này sẽ chấm dứt sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày hủy kích hoạt. Bạn xác nhận rằng có thể có sự chậm trễ giữa việc hủy kích hoạt tính năng và chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tính năng. Spotify có thể chấm dứt và/hoặc sửa đổi các Điều khoản quảng cáo Anchor này bất cứ lúc nào sau ba mươi (30) ngày kể từ khi thông báo bằng văn bản cho bạn. Theo quyết định riêng của mình, Spotify có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Quảng cáo bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước nếu có lý do hợp lý để tin rằng bạn đang lạm dụng bất kỳ tính năng Quảng cáo nào, vi phạm các Điều khoản này. 

 • Tính hiệu lực từng phần: Trừ khi có quy định khác, nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản quảng cáo Anchor này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào hoặc ở bất kỳ mức độ nào, thì tính không hợp lệ hoặc khả năng thực thi đó sẽ không ảnh hưởng hoặc làm cho các điều khoản còn lại của Điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thực thi theo bất kỳ cách nào, và việc áp dụng điều khoản đó sẽ được thi hành trong phạm vi pháp luật cho phép.
 • Miễn trừ: Bất kỳ trường hợp nào mà Spotify hoặc bất kỳ người thụ hưởng bên thứ ba nào không thực thi được các Điều khoản quảng cáo Anchor này hoặc bất kỳ điều khoản nào trong đó sẽ không từ bỏ quyền của Spotify hoặc quyền hiện hành của người thụ hưởng bên thứ ba để làm như vậy.

Diễn giải: Như được sử dụng trong các Điều khoản quảng cáo Anchor này, từ "bao gồm" và các biến thể của từ này sẽ được coi là đi kèm với các từ "không giới hạn". Bất kỳ thuật ngữ viết hoa nào không được định nghĩa ở đây sẽ có nghĩa như được quy định cho các thuật ngữ đó trong Điều khoản dịch vụ của Anchor.

 

Tất cả những nhà sáng tạo khác

Ngày có hiệu lực: 14 tháng 12 năm 2022

 • Giới thiệu: Các điều khoản này ("Điều khoản quảng cáo Anchor") là điều khoản giữa bạn và Spotify, và kết hợp với Điều khoản dịch vụ của Anchor (có thể được sửa đổi theo các Điều khoản quảng cáo Anchor tùy từng thời điểm) (gọi chung là "Điều khoản"). Bằng cách sử dụng tính năng bất kỳ của Quảng cáo trên Anchor ("Quảng cáo") được hỗ trợ bởi Spotify Payouts, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều khoản. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn không thể hòa giải nào giữa Điều khoản dịch vụ của Anchor và các Điều khoản quảng cáo Anchor này, thì các Điều khoản quảng cáo Anchor này sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu bạn chọn sử dụng Quảng cáo trên Anchor, Nội dung người dùng của bạn (như được định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ của Anchor) sẽ được coi là "Nội dung kiếm tiền" cho các mục đích của Điều khoản dịch vụ của Anchor.
 • Điều kiện sử dụng: Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng Quảng cáo trên Anchor, hoặc bạn phải có cha mẹ hoặc người giám hộ đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu chịu trách nhiệm cho các khoản thanh toán của bạn thông qua Spotify Payouts. Nếu bạn đã được cấp quyền truy cập vào một hoặc nhiều tính năng Quảng cáo, thì bạn sẽ đủ điều kiện sử dụng các quảng cáo do tính năng Quảng cáo đó cung cấp, như được mô tả trên nền tảng của Anchor. Bằng cách sử dụng bất kỳ tính năng Quảng cáo nào, bạn cam đoan và đảm bảo rằng bạn đã liên kết tài khoản Anchor của mình với tài khoản Spotify Payouts hợp lệ hoặc tài khoản ngân hàng hợp lệ với một tổ chức tài chính ở quốc gia hoặc khu vực của bạn. Khoản thanh toán của bạn có thể bị giữ lại hoặc trì hoãn nếu bạn không duy trì thông tin liên hệ và thông tin thanh toán chính xác. 
 • Giấy phép: Khi không giới hạn giấy phép được cấp theo Điều khoản dịch vụ của Anchor, bạn xác nhận rằng bằng việc sử dụng Quảng cáo, bạn cấp cho Spotify quyền đặt và bán quảng cáo bên trong và bên cạnh Nội dung người dùng của bạn, gồm cả bên cạnh bất kỳ quảng cáo nào đã được nhúng trong Nội dung người dùng của bạn.
 • Thu nhập: Spotify sẽ tính toán thu nhập của bạn bằng cách sử dụng số tiền cố định trên 1.000 lượt hiển thị quảng cáo do Spotify thực hiện để phát trên Spotify và số tiền cố định trên 1.000 lượt hiển thị quảng cáo do Spotify thực hiện để phát trên nền tảng của bên thứ ba (gọi chung là "mức giá RPM"). Mức giá RPM và Phí áp dụng (như được định nghĩa bên dưới) sẽ được tiết lộ cho bạn trên trang Tiền của Anchor và có thể thay đổi bởi Spotify sau ba mươi (30) ngày kể từ khi thông báo bằng văn bản. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn báo cáo thường xuyên về tổng số lượt hiển thị và thu nhập ước tính từ số lượt hiển thị đó. Bất kỳ lượt hiển thị nào được phân phối vượt quá bất kỳ giới hạn lượt hiển thị nào cho một chiến dịch đều có thể không đóng góp vào thu nhập của bạn. Bạn xác nhận rằng dữ liệu đó được cung cấp "nguyên trạng" và Spotify không đảm bảo rằng dữ liệu đó sẽ không có lỗi hoặc không xảy ra lỗi tùy từng thời điểm. Thu nhập của bạn sẽ được hiển thị trong trang tổng quan tài khoản Spotify Payouts của bạn như được mô tả trong Phần 5 bên dưới. Thu nhập của bạn sẽ phải chịu mọi khoản Phí áp dụng. Tất cả các lượt hiển thị phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn thương hiệu của Spotify, do Spotify toàn quyền quyết định. 

Khi không giới hạn bất kỳ điều gì trong Điều khoản dịch vụ của Anchor hoặc Điều khoản của Spotify Payouts, Spotify có thể giữ lại khoản thanh toán phát sinh từ bất kỳ hoạt động không hợp lệ nào do Spotify phát hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lượt hiển thị sai hoặc nhân tạo nào ("Lượt hiển thị không hợp lệ") hoặc hoạt động nhân tạo khác bằng cách sử dụng bất kỳ bot, tập lệnh hoặc các phương tiện thủ công hoặc tự động khác. Đối với bất kỳ hoạt động không hợp lệ nào, Spotify cũng có thể thu hồi số tiền đã trả cho bạn trước đó có liên quan đến Lượt hiển thị không hợp lệ ("Số tiền thu hồi"). Bạn sẽ thanh toán mọi chi phí và phí tổn hợp lý mà Spotify phải chịu trong việc thu hồi khoản thanh toán của Số tiền thu hồi. Khoản thanh toán có thể bị trì hoãn trong khi Spotify điều tra hoạt động không hợp lệ. Nếu cuộc điều tra của Spotify xác định chắc chắn rằng không có vi phạm thì Spotify sẽ tiếp tục thanh toán. 

 • Tài khoản với Spotify Payouts: Để sử dụng một hoặc nhiều tính năng Quảng cáo, bạn sẽ phải liên kết tài khoản Spotify Payouts hợp lệ tại https://payments.spotify.com/payouts. Việc bạn sử dụng Spotify Payouts, bao gồm mọi khoản thanh toán, sẽ phải tuân theo Điều khoản của Spotify Payouts có sẵn tại www.spotify.com/legal/payouts, được sửa đổi tùy từng thời điểm. Bạn đồng ý chỉ sử dụng các dịch vụ theo Điều khoản của Spotify Payouts và không sử dụng dịch vụ cho bất kỳ hoạt động nào bị cấm hoặc hạn chế rõ ràng bởi các điều khoản đó. Spotify có thể tạm dừng hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ Spotify Payouts cho bạn nếu bạn không tuân thủ Điều khoản của Spotify Payouts.  
 • Phí và thuế: Số dư thu nhập của bạn có thể phải chịu phí giao dịch, gồm cả các khoản phí do Spotify Payouts đặt ra như được quy định trong Điều khoản của Spotify Payouts và bất kỳ khoản phí bổ sung nào được tiết lộ cho bạn ("Phí"). Ngoài ra, các loại thuế có thể được áp dụng như quy định trong Điều khoản của Spotify Payouts.
 • Lời xác nhận: Bạn cam đoan, đảm bảo và xác nhận rằng:
   1. Bạn có quyền và thẩm quyền để ký kết hợp đồng ràng buộc với chúng tôi và không bị cấm làm như vậy theo bất kỳ luật hiện hành nào;
   2. Bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật, quy tắc, quy định hiện hành và các tài liệu pháp lý khác theo luật định hoặc của chính phủ có thể thi hành khi sử dụng Quảng cáo;
   3. Mọi thông tin đăng ký mà bạn gửi tới Spotify là đúng, chính xác và đầy đủ;
   4. Spotify không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về việc đạt được bất kỳ mức doanh thu nào do sử dụng bất kỳ tính năng Quảng cáo nào;
   5. Spotify không đảm bảo quyền truy cập của bạn (hoặc quyền truy cập liên tục) vào bất kỳ tính năng Quảng cáo nào hoặc bất kỳ tính năng hoặc chức năng tương đương nào, theo quyết định riêng của Spotify;
   6. Spotify có quyền độc hữu bán quảng cáo được chèn vào Nội dung người dùng của bạn một cách linh hoạt hoặc thông qua công nghệ Streaming Ad Insertion;
   7. Bạn chịu trách nhiệm chèn các vị trí quảng cáo vào Nội dung người dùng của mình khi thích hợp;
   8. Spotify cung cấp các công cụ để giúp hỗ trợ loại trừ danh mục cụ thể của một số Quảng cáo nhất định, như được mô tả trên nền tảng của Anchor, miễn là bạn nhập các thẻ thích hợp vào hệ thống. Tuy nhiên, Spotify không đảm bảo rằng các danh mục bị loại trừ của Quảng cáo đó sẽ không chạy. Đối với tất cả các Quảng cáo khác, bạn sẽ không có quyền loại trừ các danh mục cụ thể;
   9. Bạn cũng sẽ có khả năng phê duyệt trước nhà quảng cáo của một số Quảng cáo nhất định, như được mô tả trên nền tảng của Anchor. Đối với tất cả các Quảng cáo khác, bạn sẽ không thể xem xét hoặc phê duyệt trước nhà quảng cáo;
   10. Trừ khi được quy định trong các đoạn con (h) và (i) ở trên, bạn sẽ không thể xem xét hoặc phê duyệt trước tệp sáng tạo quảng cáo hoặc bất kỳ chi tiết giao dịch nào khác của bất kỳ Quảng cáo nào trước khi quảng cáo chạy; 
   11. Bạn sẽ không (i) tích hợp, triển khai hoặc sử dụng Quảng cáo trong bất kỳ Nội dung người dùng nào hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi (ngay cả khi trẻ em không phải là đối tượng chính của nội dung đó); hoặc (ii) chia sẻ hoặc cung cấp cho Spotify thông tin về trẻ em dưới 13 tuổi liên quan đến Quảng cáo trên Anchor; và
   12. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào để thay đổi theo cách nhân tạo số lượt tải xuống hoặc nghe trực tuyến Nội dung của Người dùng. 
 • Chấm dứt: Spotify có thể tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào các tính năng Quảng cáo hoặc chấm dứt các Điều khoản quảng cáo Anchor do hoạt động không hợp lệ hoặc bạn không tuân thủ các Điều khoản quảng cáo Anchor này. Trong trường hợp Spotify chấm dứt do hoạt động không hợp lệ hoặc hành vi vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc chính sách nào của Spotify, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản thanh toán nào nữa từ Spotify. 

Các Điều khoản quảng cáo Anchor này sẽ tự động chấm dứt khi chấm dứt Dịch vụ theo Điều khoản dịch vụ của Anchor. 

Ngoài ra, bạn có thể chấm dứt các Điều khoản quảng cáo Anchor này và quyền truy cập của bạn vào các tính năng Quảng cáo bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho Spotify bằng văn bản trước ba mươi (30) ngày, hoặc bằng cách tắt tất cả các tính năng Quảng cáo trong dịch vụ Anchor nếu có. Trong trường hợp đó các Điều khoản quảng cáo Anchor này sẽ chấm dứt sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày hủy kích hoạt. Bạn xác nhận rằng có thể có sự chậm trễ giữa việc hủy kích hoạt tính năng và chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tính năng. Spotify có thể chấm dứt các Điều khoản quảng cáo Anchor này bất cứ lúc nào sau ba mươi (30) ngày kể từ khi thông báo bằng văn bản cho bạn. Spotify có thể sửa đổi các Điều khoản Spotify Payouts này bất cứ lúc nào sau bốn mươi lăm (45) ngày kể từ khi thông báo bằng văn bản cho bạn. Theo quyết định riêng của mình, Spotify có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Quảng cáo bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước nếu có lý do hợp lý để tin rằng bạn đang lạm dụng bất kỳ tính năng Quảng cáo nào, vi phạm các Điều khoản này. 

 • Tính hiệu lực từng phần: Trừ khi có quy định khác, nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản quảng cáo Anchor này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào hoặc ở bất kỳ mức độ nào, thì tính không hợp lệ hoặc khả năng thực thi đó sẽ không ảnh hưởng hoặc làm cho các điều khoản còn lại của Điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thực thi theo bất kỳ cách nào, và việc áp dụng điều khoản đó sẽ được thi hành trong phạm vi pháp luật cho phép.
 • Miễn trừ: Bất kỳ trường hợp nào mà Spotify hoặc bất kỳ người thụ hưởng bên thứ ba nào không thực thi được các Điều khoản quảng cáo Anchor này hoặc bất kỳ điều khoản nào trong đó sẽ không từ bỏ quyền của Spotify hoặc quyền hiện hành của người thụ hưởng bên thứ ba để làm như vậy.
 • Diễn giải: Như được sử dụng trong các Điều khoản quảng cáo Anchor này, từ "bao gồm" và các biến thể của từ này sẽ được coi là đi kèm với các từ "không giới hạn". Bất kỳ thuật ngữ viết hoa nào không được định nghĩa ở đây sẽ có nghĩa như được quy định cho các thuật ngữ đó trong Điều khoản dịch vụ của Anchor.

 

Bài viết này có hữu ích không?