Thêm địa chỉ email vào nguồn cấp dữ liệu RSS của podcast

Một số nền tảng nghe sử dụng địa chỉ email trong nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn để xác minh khi bạn gửi hoặc xác nhận quyền sở hữu podcast của mình trên nền tảng của họ.

Cách thêm địa chỉ email vào nguồn cấp dữ liệu:

  1. Chuyển đến phần cài đặt Phạm vi phát hành podcast
  2. Nếu chưa thêm địa chỉ email vào nguồn cấp dữ liệu của mình, bạn sẽ thấy tùy chọn Thêm email vào nguồn cấp RSS. Thao tác này sẽ thêm địa chỉ email mà bạn dùng để đăng ký tài khoản vào nguồn cấp dữ liệu.
  3. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy dán nguồn cấp dữ liệu vào thẻ mới trên trình duyệt. Tìm trường <itunes:email> để kiểm tra xem địa chỉ email nào có trong nguồn cấp dữ liệu của bạn.
  4. Để thay đổi địa chỉ email trong nguồn cấp dữ liệu của bạn, hãy cập nhật địa chỉ email trong phần cài đặt tài khoản. Có thể mất tới 10 phút để các nền tảng bên ngoài đọc địa chỉ email mới trong nguồn cấp dữ liệu.

Lưu ý: Email của bạn sẽ được hiển thị công khai trong nguồn cấp dữ liệu RSS. Bất cứ ai có được đường liên kết đến nguồn cấp dữ liệu RSS sẽ đều thấy địa chỉ email của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?