Zasady zamieszczania reklam w Anchor

Disclaimer: Anchor is now part of Spotify for Podcasters.

Sections of the terms:
 

Twórcy w Stanach Zjednoczonych

Obowiązują od 22 listopada 2022 r.

 • Wstęp: niniejsze zasady („Zasady zamieszczania reklam w Anchor”) obowiązują Ciebie oraz Spotify i obejmują Warunki korzystania z Anchor, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych co jakiś czas zgodnie z zapisanymi w nich postanowieniami (zwane łącznie „Warunkami”). Korzystając z dowolnej funkcji Reklam Anchor („Reklamy”) obsługiwanej przez Spotify Payouts lub zewnętrznego dostawcę usług płatniczych („Dostawca usług płatniczych”), akceptujesz treść niniejszych Warunków. W zakresie niedającej się pogodzić sprzeczności między Warunkami korzystania z Anchor a niniejszymi Zasadami zamieszczania reklam w Anchor pierwszeństwo mają Zasady zamieszczania reklam w Anchor. Jeśli zdecydujesz się korzystać z Reklam Anchor, Twoje Treści użytkownika, których definicja została zawarta w Warunkach korzystania z Anchor, będą uznawane za „Treści monetyzowane” dla celów Warunków korzystania z Anchor.
 • Wymagania: aby korzystać z Reklam Anchor, musisz mieć ukończone 18 lat (lub osiągnąć wiek minimalny określony przez Dostawcę usług płatniczych) bądź posiadać odpowiednią zgodę rodzica lub opiekuna spełniającego wymagania wiekowe, który jest odpowiedzialny za Twoje wypłaty za pośrednictwem Spotify Payouts. Jeśli został Ci udzielony dostęp do jednej lub więcej funkcji Reklam, wymagania do korzystania z tych funkcji są zgodne z informacją zamieszczoną na platformie Anchor. Korzystając z dowolnej funkcji Reklam, oświadczasz i gwarantujesz, że Twoje konto Anchor jest powiązane z aktywnym kontem Spotify Payouts lub aktywnym kontem bankowym w instytucji finansowej w Twoim kraju bądź regionie. Płatność może zostać wstrzymana lub opóźniona, jeśli nie zostały podane dokładne informacje kontaktowe i rozliczeniowe.
 • Licencja: nie ograniczając licencji udzielonej na mocy Warunków korzystania z Anchor, potwierdzasz, że korzystając z Reklam, udzielasz Spotify prawa do zamieszczania i sprzedawania reklam w ramach oraz obok Twoich Treści użytkownika, obejmujących między innymi wszelkie reklamy wcześniej osadzone w Twoich Treściach użytkownika.
 • Przychody: Spotify oblicza wysokość Twoich przychodów na podstawie stałej stawki za każde 1000 zrealizowanych przez Spotify wyświetleń reklamy odtworzonej w Spotify oraz stałej stawki za każde 1000 zrealizowanych przez Spotify wyświetleń reklamy odtworzonej na platformie zewnętrznej (zwanych łącznie „Stawkami RPM”). Aktualne Stawki RPM oraz Opłaty (zdefiniowane poniżej) zostaną zamieszczone w zakładce Pieniądze na Twoim koncie Anchor, a Spotify może zmienić ich wysokość. Możesz otrzymywać regularne raporty dotyczące łącznej liczby wyświetleń oraz szacunkowych zarobków z tych wyświetleń. Wyświetlenia przekraczające limit wyświetleń danej kampanii mogą nie zostać uwzględnione w kwocie zarobków. Przyjmujesz do wiadomości, że niniejsze dane są udostępniane „w stanie, w jakim się znajdują”, a Spotify nie gwarantuje, że dane te są pozbawione błędów ani że błędy te nigdy nie wystąpią. Informacja o zarobkach jest publikowana na pulpicie Twojego konta Spotify Payouts zgodnie z punktem 5 poniżej. Wysokość zarobionych środków do wypłaty może być również aktualizowana na Twoim koncie Dostawcy usług płatniczych, jeśli je masz. W każdym przypadku saldo będzie podlegać wszelkim obowiązującym Opłatom. Wszystkie wyświetlenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa marki Spotify określone przez Spotify wedle własnego uznania. 

Bez ograniczania jakichkolwiek postanowień Warunków korzystania z Anchor lub Warunków Spotify Payouts Spotify może wstrzymać płatność wynikającą z jakiejkolwiek nieprawidłowej aktywności wykrytej przez Spotify, w tym między innymi wszelkich błędnych lub sztucznie generowanych wyświetleń („Nieprawidłowe wyświetlenia”) lub innych rodzajów sztucznej aktywności z wykorzystaniem jakiegokolwiek bota, skryptu lub innych automatycznych bądź manualnych środków. W przypadku wystąpienia dowolnej nieprawidłowej aktywności Spotify może również odzyskać środki wypłacone z tytułu wyświetleń, które później okazały się nieprawidłowe („Odzyskanie środków). Do Ciebie należeć będzie wówczas obowiązek pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów i wydatków poniesionych przez Spotify w związku z Odzyskiwaniem środków. Z uwagi na badanie nieprawidłowej aktywności przez Spotify mogą wystąpić opóźnienia w płatnościach. Spotify wznowi płatności, jeśli dochodzenie wykaże, że nie doszło do żadnych naruszeń. 

 • Konto Spotify Payouts lub Dostawcy usług płatności: w celu skorzystania z jednej lub więcej funkcji Reklam należy powiązać aktywne konto Spotify Payouts z Anchor na stronie https://payments.spotify.com/payouts. Korzystanie z usługi Spotify Payouts, obejmujące również wszelkie płatności, podlega Warunkom Spotify Payouts dostępnym pod adresem www.spotify.com/legal/payouts. Niniejsze Warunki mogą być okresowo aktualizowane. Wyrażasz zgodę na korzystanie z usług wyłącznie zgodnie z Warunkami Spotify Payouts i niekorzystanie z niniejszych usług w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności, która jest wyraźnie zabroniona lub ograniczona przez te warunki. Spotify może zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi Spotify Payouts, jeśli naruszysz Warunki Spotify Payouts. Niezależnie od wszelkich odmiennych postanowień Zasad zamieszczania reklam w Anchor, założenie konta u Dostawcy usług płatniczych przed wejściem w życie niniejszych Zasad zamieszczania reklam w Anchor oznacza, że możesz nadal korzystać z tego konta zgodnie z obowiązującymi warunkami Dostawcy usług płatniczych, chyba że otrzymasz inną informację od Spotify.   
 • Opłaty i podatki: Twoje saldo może podlegać opłatom transakcyjnym, w tym opłatom nakładanym przez Dostawcę usług płatniczych lub Spotify Payouts zgodnie z Warunkami Spotify Payouts, a także wszelkim dodatkowym opłatom, o których została Ci udzielona informacja („Opłaty”). Ponadto mogą zostać naliczone podatki zgodnie z treścią Warunków Spotify Payouts.
 • Oświadczenie: oświadczasz, zapewniasz i przyjmujesz do wiadomości, co następuje:
   1. Posiadasz pełne prawo i upoważnienie do zawarcia z nami wiążącej umowy oraz nie zabraniają Ci tego żadne obowiązujące przepisy.
   2. Podczas korzystania z Reklam będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, zasad, rozporządzeń, wytycznych oraz innych możliwych do wyegzekwowania instrumentów rządowych i ustawowych.
   3. Wszystkie Twoje dane podane w trakcie rejestracji w usłudze Spotify są prawdziwe, dokładne i kompletne.
   4. Spotify nie gwarantuje osiągnięcia jakichkolwiek przychodów w wyniku korzystania z którejkolwiek z funkcji Reklam i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
   5. Spotify nie gwarantuje dostępu (lub nieprzerwanego dostępu) do jakiejkolwiek funkcji Reklam lub innej równoważnej funkcji lub funkcjonalności, które leżą w gestii Spotify.
   6. Spotify ma wyłączne prawa do sprzedaży reklam zamieszczanych w Treściach użytkownika dynamicznie lub z użyciem Streaming Ad Insertion.
   7. Ponosisz odpowiedzialność za wstawianie segmentów reklamowych w Treściach użytkownika wedle własnego uznania.
   8. Spotify zapewnia narzędzia obsługujące wykluczanie określonych kategorii Reklam zgodnie z informacją zamieszczoną na platformie Anchor, pod warunkiem, że wprowadzisz odpowiednie tagi w systemie. Jednakże Spotify nie gwarantuje, że wykluczone kategorie Reklam nie będą emitowane. W przypadku pozostałych Reklam nie masz prawa do wykluczenia określonych kategorii.
   9. Będziesz mieć możliwość wstępnego zatwierdzenia reklamodawców określonych Reklam zgodnie z informacją zamieszczoną na platformie Anchor. W przypadku pozostałych Reklam nie masz prawa do sprawdzania lub wstępnego zatwierdzania reklamodawców.
   10. Z wyjątkiem sytuacji określonych w podpunktach (h) oraz (i) powyżej nie będziesz mieć możliwości przeglądania ani wstępnego zatwierdzania kreacji reklamowej ani żadnych innych szczegółów umowy dotyczącej Reklam przed ich emisją. 
   11. Nie będziesz a) integrować, wdrażać lub w żaden inny sposób wykorzystywać w jakichkolwiek Treściach użytkownika Reklam skierowanych do dzieci poniżej 13 roku życia (nawet jeśli dzieci nie są głównymi odbiorcami treści) ani b) w żaden inny sposób udostępniać lub udostępniać Spotify informacji o dzieciach poniżej 13 roku życia w związku z Reklamami w Anchor.
   12. Nie będziesz podejmować żadnych działań mających na celu sztuczną manipulację danymi dotyczącymi liczby pobrań oraz odtworzeń strumieniowych Treści użytkownika. 
 • Wypowiedzenie: Spotify może zawiesić lub odebrać Twój dostęp do funkcji Reklam lub rozwiązać stosunki wynikające z niniejszych Zasad zamieszczania reklam w Anchor, jeśli podejmujesz nieprawidłowe działania lub naruszasz jakiekolwiek Zasady zamieszczania reklam w Anchor. W przypadku wypowiedzenia z powodu nieprawidłowych działań lub naruszeń Warunków oraz Zasad Spotify kolejne wypłaty od Spotify zostaną trwale wstrzymane. 

Niniejsze Zasady zamieszczania reklam w Anchor przestają automatycznie obowiązywać po zakończeniu świadczenia Usług zgodnie z Warunkami korzystania z Anchor. 

Ponadto możesz w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejsze Warunki zamieszczania reklam w Anchor lub dostęp do funkcji Reklam, przekazując Spotify powiadomienie w formie pisemnej z 30-dniowym wyprzedzeniem lub dezaktywując wszystkie funkcje Reklam w usłudze Anchor, jeśli są dostępne, w którym to przypadku niniejsze Zasady zamieszczania reklam w Anchor przestają obowiązywać po 30 dniach od dezaktywacji. Przyjmujesz również do wiadomości, że może wystąpić opóźnienie pomiędzy dezaktywacją funkcji a odebraniem do niej dostępu. Spotify może w dowolnym momencie wypowiedzieć i/lub zmodyfikować niniejsze Zasady zamieszczania reklam w Anchor z zachowaniem 30-dniowego terminu powiadomienia w formie pisemnej. Spotify może, według własnego uznania, odebrać Ci dostęp do Reklam w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, jeśli ma podstawy sądzić, że korzystasz z którejkolwiek z funkcji Reklam w sposób nieprawidłowy i naruszający niniejsze Warunki. 

 • Klauzula salwatoryjna: o ile nie postanowiono inaczej, jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Zasad zamieszczania reklam w Anchor zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu lub w jakimkolwiek zakresie, taka nieważność lub wykonalność w żaden sposób nie wpływa na pozostałe postanowienia Warunków ani nie powoduje, że stają się one nieważne lub niewykonalne. Zastosowanie tego postanowienia będzie egzekwowane w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • Zrzeczenie się praw: brak egzekwowania niniejszych Zasad zamieszczania reklam w Anchor lub dowolnego ich postanowienia przez Spotify lub beneficjenta będącego stroną trzecią nie oznacza zrzeczenia się prawa do takiego działania przez Spotify lub beneficjenta będącego stroną trzecią.

Interpretacja: uznaje się, że po wyrażeniu „obejmować”, występującym w niniejszych Zasadach zamieszczania reklam we wszystkich wariantach gramatycznych i bliskoznacznych, występuje wyrażenie „bez ograniczeń”. Znacznie wszelkich terminów pisanych wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym dokumencie, pozostaje zgodne z ich definicją w Warunkach korzystania z Anchor.

 

Pozostali twórcy

Obowiązują od 14 grudnia 2022 r.

 • Wstęp: niniejsze zasady („Zasady zamieszczania reklam w Anchor”) obowiązują Ciebie oraz Spotify i obejmują Warunki korzystania z Anchor, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych co jakiś czas zgodnie z ich zapisami (zwane łącznie „Warunkami”). Korzystając z dowolnej funkcji Reklam Anchor („Reklamy”) obsługiwanej przez Spotify Payouts, akceptujesz treść niniejszych Warunków. W zakresie niedającej się pogodzić sprzeczności między Warunkami korzystania z Anchor a niniejszymi Zasadami zamieszczania reklam w Anchor pierwszeństwo mają Zasady zamieszczania reklam w Anchor. Jeśli zdecydujesz się korzystać z Reklam Anchor, Twoje Treści użytkownika, których definicja została zawarta w Warunkach korzystania z Anchor, będą uznawane za „Treści monetyzowane” dla celów Warunków korzystania z Anchor.
 • Wymagania: aby korzystać z Reklam Anchor, musisz mieć ukończone 18 lat bądź posiadać odpowiednią zgodę rodzica lub opiekuna spełniającego wymagania wiekowe, który jest odpowiedzialny za Twoje wypłaty za pośrednictwem Spotify Payouts. Jeśli masz dostęp do jednej lub więcej funkcji Reklam, wymagania do korzystania z tych funkcji są zgodne z informacją zamieszczoną na platformie Anchor. Korzystając z dowolnej funkcji Reklam, oświadczasz i gwarantujesz, że Twoje konto Anchor jest powiązane z aktywnym kontem Spotify Payouts lub aktywnym kontem bankowym w instytucji finansowej w Twoim kraju lub regionie. Płatność może zostać wstrzymana lub opóźniona, jeśli nie zostały podane dokładne informacje kontaktowe i rozliczeniowe.
 • Licencja: nie ograniczając licencji udzielonej na mocy Warunków korzystania z Anchor, potwierdzasz, że korzystając z Reklam, udzielasz Spotify prawa do zamieszczania i sprzedawania reklam w ramach oraz obok Twoich Treści użytkownika, obejmujących między innymi wszelkie reklamy wcześniej osadzone w Twoich Treściach użytkownika.
 • Przychody: Spotify oblicza wysokość Twoich przychodów na podstawie stałej stawki za każde 1000 zrealizowanych przez Spotify wyświetleń reklamy odtworzonej w Spotify oraz stałej stawki za każde 1000 zrealizowanych przez Spotify wyświetleń reklamy odtworzonej na zewnętrznej platformie (zwanych łącznie „Stawkami RPM”). Aktualne Stawki RPM oraz Opłaty (zdefiniowane poniżej) zostaną zamieszczone w zakładce Pieniądze na Twoim koncie Anchor, a Spotify może zmienić ich wysokość w formie pisemnej z 30-dniowym wyprzedzeniem. Możesz otrzymywać regularne raporty dotyczące łącznej liczby wyświetleń oraz szacunkowych zarobków z tych wyświetleń. Wyświetlenia przekraczające limit wyświetleń danej kampanii mogą nie zostać uwzględnione w kwocie zarobków. Przyjmujesz do wiadomości, że niniejsze dane są udostępniane „w stanie, w jakim się znajdują”, a Spotify nie gwarantuje, że dane te są pozbawione błędów ani że błędy te nigdy nie wystąpią. Informacja o zarobkach jest publikowana na pulpicie Twojego konta Spotify Payouts zgodnie z punktem 5 poniżej. Twoje saldo będzie podlegać wszelkim obowiązującym Opłatom. Wszystkie wyświetlenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa marki Spotify określone przez Spotify wedle własnego uznania. 

Bez ograniczania jakichkolwiek postanowień Warunków korzystania z Anchor lub Warunków Spotify Payouts Spotify może wstrzymać płatność wynikającą z jakiejkolwiek nieprawidłowej aktywności wykrytej przez Spotify, w tym między innymi wszelkich błędnych lub sztucznie generowanych wyświetleń („Nieprawidłowe wyświetlenia”) lub innych rodzajów sztucznej aktywności z wykorzystaniem jakiegokolwiek bota, skryptu lub innych automatycznych bądź manualnych środków. W przypadku wystąpienia dowolnej nieprawidłowej aktywności Spotify może również odzyskać środki wypłacone z tytułu wyświetleń, które później okazały się nieprawidłowe („Odzyskanie środków). Do Ciebie należeć będzie wówczas obowiązek pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów i wydatków poniesionych przez Spotify w związku z Odzyskiwaniem środków. Z uwagi na badanie nieprawidłowej aktywności przez Spotify mogą wystąpić opóźnienia w płatnościach. Spotify wznowi płatności, jeśli dochodzenie wykaże, że nie doszło do żadnych naruszeń. 

 • Konto Spotify Payouts: w celu skorzystania z jednej lub więcej funkcji Reklam należy powiązać aktywne konto Spotify Payouts z Anchor na stronie https://payments.spotify.com/payouts. Korzystanie przez z usługi Spotify Payouts, w tym wszelkie płatności, podlega Warunkom Spotify Payouts dostępnym pod adresem www.spotify.com/legal/payouts. Niniejsze Warunki mogą być okresowo aktualizowane. Wyrażasz zgodę na korzystanie z usług wyłącznie zgodnie z Warunkami Spotify Payouts i niekorzystanie z niniejszych usług w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności, która jest wyraźnie zabroniona lub ograniczona przez te warunki. Spotify może zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi Spotify Payouts, jeśli naruszysz Warunki Spotify Payouts.  
 • Opłaty i podatki: Twoje saldo może podlegać opłatom transakcyjnym, w tym opłatom nakładanym przez Spotify Payouts zgodnie z Warunkami Spotify Payouts, a także wszelkim dodatkowym opłatom, o których została Ci udzielona informacja („Opłaty”). Ponadto mogą zostać naliczone podatki zgodnie z treścią Warunków Spotify Payouts.
 • Oświadczenie: oświadczasz, zapewniasz i przyjmujesz do wiadomości, co następuje:
   1. Posiadasz pełne prawo i upoważnienie do zawarcia z nami wiążącej umowy oraz nie zabraniają Ci tego żadne obowiązujące przepisy.
   2. Podczas korzystania z Reklam będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, zasad, rozporządzeń, wytycznych oraz innych możliwych do wyegzekwowania instrumentów rządowych i ustawowych.
   3. Wszystkie Twoje dane podane w trakcie rejestracji w usłudze Spotify są prawdziwe, dokładne i kompletne.
   4. Spotify nie gwarantuje osiągnięcia jakichkolwiek przychodów w wyniku korzystania z którejkolwiek z funkcji Reklam i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
   5. Spotify nie gwarantuje dostępu (lub nieprzerwanego dostępu) do jakiejkolwiek funkcji Reklam lub innej równoważnej funkcji lub funkcjonalności, które leżą w gestii Spotify.
   6. Spotify ma wyłączne prawa do sprzedaży reklam zamieszczanych w Treściach użytkownika dynamicznie lub z użyciem Streaming Ad Insertion.
   7. Ponosisz odpowiedzialność za wstawianie segmentów reklamowych w Treściach użytkownika wedle własnego uznania.
   8. Spotify zapewnia narzędzia obsługujące wykluczanie określonych kategorii Reklam zgodnie z informacją zamieszczoną na platformie Anchor, pod warunkiem, że wprowadzisz odpowiednie tagi w systemie. Jednakże Spotify nie gwarantuje, że wykluczone kategorie Reklam nie będą emitowane. W przypadku pozostałych Reklam nie masz prawa do wykluczenia określonych kategorii.
   9. Będziesz mieć możliwość wstępnego zatwierdzenia reklamodawców określonych Reklam zgodnie z informacją zamieszczoną na platformie Anchor. W przypadku pozostałych Reklam nie masz prawa do sprawdzania lub wstępnego zatwierdzania reklamodawców.
   10. Z wyjątkiem sytuacji określonych w podpunktach (h) oraz (i) powyżej nie będziesz mieć możliwości przeglądania ani wstępnego zatwierdzania kreacji reklamowej ani żadnych innych szczegółów umowy dotyczącej Reklam przed ich emisją. 
   11. Nie będziesz a) integrować, wdrażać lub w żaden inny sposób wykorzystywać w jakichkolwiek Treściach użytkownika Reklam skierowanych do dzieci poniżej 13 roku życia (nawet jeśli dzieci nie są głównymi odbiorcami treści) ani b) w żaden inny sposób udostępniać lub udostępniać Spotify informacji o dzieciach poniżej 13 roku życia w związku z Reklamami w Anchor.
   12. Nie będziesz podejmować żadnych działań mających na celu sztuczną manipulację danymi dotyczącymi liczby pobrań oraz odtworzeń strumieniowych Treści użytkownika. 
 • Wypowiedzenie: Spotify może zawiesić lub odebrać Twój dostęp do funkcji Reklam lub rozwiązać stosunki wynikające z Zasad zamieszczania reklam w Anchor, jeśli podejmujesz nieprawidłowe działania lub naruszasz jakiekolwiek Zasady zamieszczania reklam w Anchor. W przypadku wypowiedzenia z powodu nieprawidłowych działań lub naruszeń Warunków oraz Zasad Spotify kolejne wypłaty od Spotify zostaną trwale wstrzymane. 

Niniejsze Zasady zamieszczania reklam w Anchor przestają automatycznie obowiązywać po zakończeniu świadczenia Usług zgodnie z Warunkami korzystania z Anchor. 

Ponadto możesz w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejsze Warunki zamieszczania reklam w Anchor lub dostęp do funkcji Reklam, przekazując Spotify powiadomienie w formie pisemnej z 30-dniowym wyprzedzeniem lub dezaktywując wszystkie funkcje Reklam w usłudze Anchor, jeśli są dostępne, w którym to przypadku niniejsze Zasady zamieszczania reklam w Anchor przestają obowiązywać po 30 dniach od dezaktywacji. Przyjmujesz również do wiadomości, że może wystąpić opóźnienie pomiędzy dezaktywacją funkcji a odebraniem do niej dostępu. Spotify może w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejsze Zasady zamieszczania reklam w Anchor z zachowaniem 30-dniowego terminu powiadomienia w formie pisemnej. Spotify może w dowolnym momencie zmodyfikować Warunki Spotify Payouts z zachowaniem 45-dniowego terminu powiadomienia w formie pisemnej. Spotify może, według własnego uznania, odebrać Ci dostęp do Reklam w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, jeśli ma podstawy sądzić, że korzystasz z którejkolwiek z funkcji Reklam w sposób nieprawidłowy i naruszający niniejsze Warunki. 

 • Klauzula salwatoryjna: o ile nie postanowiono inaczej, jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Zasad zamieszczania reklam w Anchor zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu lub w jakimkolwiek zakresie, taka nieważność lub wykonalność w żaden sposób nie wpływa na pozostałe postanowienia Warunków ani nie powoduje, że stają się one nieważne lub niewykonalne. Zastosowanie tego postanowienia będzie egzekwowane w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • Zrzeczenie się praw: brak egzekwowania niniejszych Zasad zamieszczania reklam w Anchor lub dowolnego ich postanowienia przez Spotify lub beneficjenta będącego stroną trzecią nie oznacza zrzeczenia się prawa do takiego działania przez Spotify lub beneficjenta będącego stroną trzecią.
 • Interpretacja: uznaje się, że po wyrażeniu „obejmować”, występującym w niniejszych Zasadach zamieszczania reklam we wszystkich wariantach gramatycznych i bliskoznacznych, występuje wyrażenie „bez ograniczeń”. Znacznie wszelkich terminów pisanych wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym dokumencie, pozostaje zgodne z ich definicją w Warunkach korzystania z Anchor.

 

Czy ten artykuł był pomocny?