Voorwaarden voor Anchor-reclame

Disclaimer: Anchor is now part of Spotify for Podcasters.

Sections of the terms:
 

Makers in de VS

Ingangsdatum: 22 november 2022

 • Inleiding: deze voorwaarden ("Voorwaarden voor Anchor-reclames") gelden tussen u en Spotify, en omvatten de Servicevoorwaarden van Anchor (van tijd tot tijd gewijzigd in overeenstemming met de voorwaarden voor Anchor-reclames) (samen de " Voorwaarden"). Door gebruik te maken van een van de Anchor-reclamefuncties ("Reclames") die worden ondersteund door Spotify Payouts of een product van een externe betalingsdienstaanbieder ("Betalingsdienstaanbieder"), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Voorwaarden. Voor zover er een onverenigbaar conflict is tussen de Servicevoorwaarden van Anchor en deze Voorwaarden voor Anchor-reclames, prevaleren deze Voorwaarden voor Anchor-reclames. Als u ervoor kiest om Reclames op Anchor te gebruiken, wordt uw Gebruikerscontent (zoals gedefinieerd in de Servicevoorwaarden van Anchor) beschouwd als "Content om geld te verdienen" voor de doeleinden van de Servicevoorwaarden van Anchor.
 • Geschiktheid: u moet ten minste 18 jaar oud zijn (of een gelijkwaardige minimumleeftijd die is vastgesteld door de betalingsdienstaanbieder) om Reclames op Anchor te gebruiken, of u moet een ouder of voogd hebben die voldoet aan de minimumleeftijd en die verantwoordelijk is voor uw uitbetalingen via Spotify Payouts. Als u toegang hebt gekregen tot een of meer van de reclamefuncties, komt u in aanmerking voor reclames die worden aangedreven door die Reclamefunctie, zoals beschreven op het platform van Anchor. Door een van de Reclamefuncties te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u uw Anchor-account hebt gekoppeld aan een geldig Spotify Payouts-account of een geldige bankrekening bij een financiële instelling in uw land of regio. Uw betaling kan worden ingehouden of vertraagd als u niet zorgt dat uw contact- en betalingsgegevens altijd kloppen. 
 • Licentie: zonder de licentie verleend onder de Servicevoorwaarden van Anchor te beperken, erkent u dat u door het gebruik van Reclames Spotify het recht verleent om advertenties te plaatsen en te verkopen in en bij uw Gebruikerscontent, waaronder advertenties die al in uw Gebruikerscontent zijn ingesloten.
 • Inkomsten: Spotify berekent uw inkomsten op basis van een vast bedrag per 1000 reclameweergaven uitgevoerd door Spotify voor consumptie op Spotify en een vast bedrag per 1000 reclameweergaven uitgevoerd door Spotify voor consumptie op platforms van derden (gezamenlijk de "RPM-tarieven"). De toepasselijke RPM-tarieven en Vergoedingen (zoals hieronder gedefinieerd) worden aan u bekendgemaakt op de Anchor Money-pagina en kunnen door Spotify worden gewijzigd. We kunnen regelmatig uw totale weergaven en geschatte inkomsten uit die weergaven aan u rapporteren. Weergaven die de weergavelimiet voor een campagne overschrijden, dragen mogelijk niet bij aan uw inkomsten. U erkent dat dergelijke gegevens "as is" worden verstrekt, en Spotify garandeert niet dat dergelijke gegevens foutloos beschikbaar zullen zijn of dat er niet af en toe sprake kan zijn van fouten. Uw inkomsten worden weergegeven in het dashboard van uw Spotify Payouts-account, zoals beschreven in paragraaf 5 hieronder, of uw account van de betalingsdienstaanbieder wordt bijgewerkt om het aan u verschuldigde inkomstensaldo weer te geven, indien van toepassing, en hiervoor zullen in elk geval toepasselijke Kosten gelden. Alle weergaven moeten voldoen aan de merkveiligheidsvereisten van Spotify, zoals bepaald door Spotify naar eigen goeddunken. 

Zonder enig aspect van de Servicevoorwaarden van Anchor of de Voorwaarden voor Spotify Payouts te beperken, mag Spotify betalingen inhouden die voortvloeien uit ongeldige activiteiten die door Spotify zijn gedetecteerd, waaronder, maar niet beperkt tot, foutieve of kunstmatige weergaven ("Ongeldige weergaven") of andere kunstmatige activiteit met behulp van enige bot, enig script of andere geautomatiseerde of handmatige middelen. Met betrekking tot ongeldige activiteiten kan Spotify ook eerder aan u betaalde bedragen terugvorderen die verband houden met ongeldige weergaven (“Clawback-bedragen”). U betaalt alle redelijke kosten en uitgaven die Spotify maakt bij het innen van de Clawback-bedragen. De betaling kan worden uitgesteld terwijl Spotify ongeldige activiteit onderzoekt. Als uit het onderzoek van Spotify blijkt dat er geen sprake is van een overtreding, hervat Spotify de betaling. 

 • Account bij Spotify Payouts of betalingsdienstaanbieder: om een of meer van de Reclamefuncties te gebruiken moet u een geldig Spotify Payouts-account koppelen op https://payments.spotify.com/payouts. Uw gebruik van Spotify Payouts, waaronder eventuele betalingen, is onderworpen aan de Voorwaarden voor Spotify Payouts die beschikbaar zijn op www.spotify.com/legal/payouts en van tijd tot tijd worden gewijzigd. U stemt ermee in de diensten alleen te gebruiken in overeenstemming met de Voorwaarden voor Spotify Payouts en de diensten niet te gebruiken voor activiteiten die uitdrukkelijk zijn verboden of beperkt door deze voorwaarden. Spotify kan de levering van de Spotify Payouts-diensten aan u opschorten of beëindigen als u zich niet houdt aan de Voorwaarden voor Spotify Payouts. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden voor Anchor-reclames geldt dat als u vóór de ingangsdatum van deze Voorwaarden voor Anchor-reclames een account hebt geopend bij een betalingsdienstaanbieder om inkomsten uit reclames te ontvangen, u het gebruik van een dergelijk account kunt voortzetten in overeenstemming met de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden van de betalingsdienstaanbieder, tenzij anders aan u gecommuniceerd door Spotify.   
 • Vergoedingen en belastingen: uw inkomstensaldo kan onderhevig zijn aan transactiekosten, waaronder kosten die worden opgelegd door de betalingsdienstaanbieder of Spotify Payouts, zoals uiteengezet in de Voorwaarden voor Spotify Payouts, en eventuele aanvullende kosten zoals aan u bekendgemaakt ("Vergoedingen"). Daarnaast kunnen er belastingen van toepassing zijn, zoals uiteengezet in de Voorwaarden voor Spotify Payouts.
 • Erkenning: u verklaart, garandeert en erkent het volgende:
   1. U hebt de bevoegdheid en autoriteit om een bindend contract met ons aan te gaan en er is geen toepasselijke wetgeving die u dit verbiedt;
   2. U zult alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften, bevelen en andere afdwingbare overheids- of wettelijke instrumenten naleven bij het gebruik van de Reclame;
   3. Alle registratiegegevens die u bij Spotify indient, zijn waar, nauwkeurig en volledig;
   4. Spotify garandeert geen inkomsten uit het gebruik van enige Reclamefunctie, en is niet verantwoordelijk voor het behalen van dergelijke inkomsten;
   5. Spotify garandeert uw toegang (of voortgezette toegang) tot enige Reclamefunctie of vergelijkbare functie of functionaliteit niet. Spotify mag deze toegang naar eigen goeddunken toestaan of niet;
   6. Spotify heeft de exclusieve rechten om reclames te verkopen die dynamisch of via Streaming Ad Insertion in uw Gebruikerscontent worden ingevoegd;
   7. U bent verantwoordelijk voor het invoegen van plekken voor reclame in uw Gebruikerscontent, indien van toepassing;
   8. Spotify biedt hulpmiddelen ter ondersteuning van specifieke categorie-uitsluitingen voor bepaalde reclames, zoals beschreven op het platform van Anchor, op voorwaarde dat u de juiste tags in het systeem invoert, maar Spotify garandeert niet dat uitgesloten categorieën van dergelijke Reclames niet worden weergegeven. Voor alle andere Reclames hebt u niet het recht om specifieke categorieën uit te sluiten;
   9. U hebt ook de mogelijkheid om de adverteerder van bepaalde Reclames vooraf goed te keuren, zoals beschreven op het platform van Anchor. Voor alle andere Reclames kunt u de adverteerder niet bekijken of vooraf goedkeuren;
   10. Behalve zoals uiteengezet in subparagrafen (h) en (i) hierboven, hebt u niet de mogelijkheid om het reclamemateriaal of enige andere dealgegevens van Reclames te bekijken of vooraf goed te keuren voordat ze worden weergegeven; 
   11. U zult (i) geen Reclames integreren, implementeren of anderszins gebruiken in uw Gebruikerscontent die is gericht op kinderen jonger dan 13 jaar (zelfs als kinderen niet het primaire publiek voor dergelijke content zijn); of (ii) op een andere manier informatie over kinderen jonger dan 13 jaar delen of beschikbaar stellen aan Spotify in verband met Reclames op Anchor; en
   12. U zult geen actie ondernemen om de download- of streamingaantallen van Gebruikerscontent kunstmatig te wijzigen. 
 • Beëindiging: Spotify kan uw toegang tot de Reclamefuncties opschorten of beëindigen of deze Voorwaarden voor Anchor-reclames beëindigen vanwege ongeldige activiteit of uw verzuim om anderszins te voldoen aan deze Voorwaarden voor Anchor-reclames. In het geval van beëindiging door Spotify als gevolg van ongeldige activiteit of schending van enige voorwaarden of enig beleid van Spotify, hebt u geen recht op verdere betalingen van Spotify. 

Deze Voorwaarden voor Anchor-reclames worden automatisch beëindigd bij beëindiging van de Services in overeenstemming met de Servicevoorwaarden van Anchor. 

Bovendien kunt u deze Voorwaarden voor Anchor-reclames en uw toegang tot de Reclamefuncties te allen tijde beëindigen door Spotify dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen of door alle Reclamefuncties binnen de Anchor-service te deactiveren, indien beschikbaar, in welk geval deze Voorwaarden voor Anchor-advertenties dertig (30) dagen na deactivering worden beëindigd. U gaat ermee akkoord dat er een vertraging kan optreden tussen het deactiveren van de functie en het beëindigen van uw toegang tot de functie. Spotify kan deze Voorwaarden voor Anchor-reclames op elk moment beëindigen en/of wijzigen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving aan u. Spotify kan naar eigen goeddunken uw toegang tot Reclames op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen als het redelijkerwijs van mening is dat u enige Reclamefunctie misbruikt in strijd met deze Voorwaarden. 

 • Scheidbaarheid: als een bepaling van deze Voorwaarden voor Anchor-reclames om welke reden dan ook of in welke mate dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke ongeldigheid of afdwingbaarheid op geen enkele manier de overige bepalingen van de Voorwaarden aantasten of ongeldig of niet-afdwingbaar maken en zal de toepassing van die bepaling worden afgedwongen voor zover toegestaan door de wet, tenzij anders vermeld.
 • Verklaring van afstand: elk verzuim van Spotify of een derde begunstigde om deze Voorwaarden voor Anchor-reclames of enige bepaling daarvan af te dwingen, houdt niet in dat Spotify of de toepasselijke derde begunstigde afstand doet van het recht om dit te doen.

Interpretatie: zoals gebruikt in deze Voorwaarden voor Anchor-reclames worden de woorden "waaronder" en "inclusief" en variaties daarvan geacht te worden gevolgd door de woorden "zonder beperking". Termen met een hoofdletter die niet anders zijn gedefinieerd in dit document, hebben de betekenis die aan dergelijke termen wordt toegekend in de Servicevoorwaarden van Anchor.

 

Alle andere makers

Ingangsdatum: 14 december 2022

 • Inleiding: deze voorwaarden (" Voorwaarden voor Anchor-reclames") gelden tussen u en Spotify, en omvatten de Servicevoorwaarden van Anchor (van tijd tot tijd gewijzigd in overeenstemming met de voorwaarden) (samen de " Voorwaarden"). Door gebruik te maken van een van de Anchor-reclamefuncties ("Reclames") die worden ondersteund door Spotify Payouts, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Voorwaarden. Voor zover er een onverenigbaar conflict is tussen de Servicevoorwaarden van Anchor en deze Voorwaarden voor Anchor-reclames, prevaleren deze Voorwaarden voor Anchor-reclames. Als u ervoor kiest om Reclames op Anchor te gebruiken, wordt uw Gebruikerscontent (zoals gedefinieerd in de Servicevoorwaarden van Anchor) beschouwd als "Content om geld te verdienen" voor de doeleinden van de Servicevoorwaarden van Anchor.
 • Geschiktheid: u moet ten minste 18 jaar oud zijn om Reclames op Anchor te gebruiken, of u moet een ouder of voogd hebben die voldoet aan de minimumleeftijd en die verantwoordelijk is voor uw uitbetalingen via Spotify Payouts. Als u toegang hebt gekregen tot een of meer van de advertentiefuncties, komt u in aanmerking voor advertenties die worden aangedreven door die Reclamefunctie, zoals beschreven op het platform van Anchor. Door een van de Reclamefuncties te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u uw Anchor-account hebt gekoppeld aan een geldig Spotify Payouts-account of een geldige bankrekening bij een financiële instelling in uw land of regio. Uw betaling kan worden ingehouden of vertraagd als u niet zorgt dat uw contact- en betalingsgegevens altijd kloppen. 
 • Licentie: zonder de licentie verleend onder de Servicevoorwaarden van Anchor te beperken, erkent u dat u door het gebruik van Reclames Spotify het recht verleent om advertenties te plaatsen en te verkopen in en bij uw Gebruikerscontent, waaronder advertenties die al in uw Gebruikerscontent zijn ingesloten.
 • Inkomsten: Spotify berekent uw inkomsten op basis van een vast bedrag per 1000 reclameweergaven uitgevoerd door Spotify voor consumptie op Spotify en een vast bedrag per 1000 reclameweergaven uitgevoerd door Spotify voor consumptie op platforms van derden (gezamenlijk de "RPM-tarieven"). De toepasselijke RPM-tarieven en Vergoedingen (zoals hieronder gedefinieerd) worden aan u bekendgemaakt op de Anchor Money-pagina en kunnen door Spotify dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving worden gewijzigd. We kunnen regelmatig uw totale weergaven en geschatte inkomsten uit die weergaven aan u rapporteren. Weergaven die de weergavelimiet voor een campagne overschrijden, dragen mogelijk niet bij aan uw inkomsten. U erkent dat dergelijke gegevens "as is" worden verstrekt, en Spotify garandeert niet dat dergelijke gegevens foutloos beschikbaar zullen zijn of dat er niet af en toe sprake kan zijn van fouten. Uw inkomsten worden weergegeven in het dashboard van uw Spotify Payouts-account, zoals beschreven in paragraaf 5 hieronder, en hiervoor zullen toepasselijke Vergoedingen gelden. Alle weergaven moeten voldoen aan de merkveiligheidsvereisten van Spotify, zoals bepaald door Spotify naar eigen goeddunken. 

Zonder enig aspect van de Servicevoorwaarden van Anchor of de Voorwaarden voor Spotify Payouts te beperken, mag Spotify betalingen inhouden die voortvloeien uit ongeldige activiteiten die door Spotify zijn gedetecteerd, waaronder, maar niet beperkt tot, foutieve of kunstmatige weergaven ("Ongeldige weergaven") of andere kunstmatige activiteit met behulp van enige bot, enig script of andere geautomatiseerde of handmatige middelen. Met betrekking tot ongeldige activiteiten kan Spotify ook eerder aan u betaalde bedragen terugvorderen die verband houden met ongeldige weergaven (“Clawback-bedragen”). U betaalt alle redelijke kosten en uitgaven die Spotify maakt bij het innen van de Clawback-bedragen. De betaling kan worden uitgesteld terwijl Spotify ongeldige activiteit onderzoekt. Als uit het onderzoek van Spotify blijkt dat er geen sprake is van een overtreding, hervat Spotify de betaling. 

 • Account met Spotify Payouts: om een of meer van de Reclamefuncties te gebruiken moet u een geldig Spotify Payouts-account koppelen op https://payments.spotify.com/payouts. Uw gebruik van Spotify Payouts, waaronder eventuele betalingen, is onderworpen aan de Voorwaarden voor Spotify Payouts die beschikbaar zijn op www.spotify.com/legal/payouts en van tijd tot tijd worden gewijzigd. U stemt ermee in de services alleen te gebruiken in overeenstemming met de Voorwaarden voor Spotify Payouts en de services niet te gebruiken voor activiteiten die uitdrukkelijk zijn verboden of beperkt door die voorwaarden. Spotify kan de levering van de Spotify Payouts-services aan u opschorten of beëindigen als u zich niet houdt aan de Voorwaarden voor Spotify Payouts.  
 • Vergoedingen en belastingen: Uw inkomstensaldo kan onderhevig zijn aan transactiekosten, inclusief kosten die worden opgelegd door Spotify Payouts zoals uiteengezet onder de Spotify Payouts-voorwaarden, en eventuele extra kosten zoals aan u bekendgemaakt (“ Kosten ”). Daarnaast kunnen er belastingen van toepassing zijn zoals uiteengezet in de Spotify Payouts-voorwaarden.
 • Erkenning: u verklaart, garandeert en erkent het volgende:
   1. U hebt de bevoegdheid en autoriteit om een bindend contract met ons aan te gaan en er is geen toepasselijke wetgeving die u dit verbiedt;
   2. U zult alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften, bevelen en andere afdwingbare overheids- of wettelijke instrumenten naleven bij het gebruik van de Reclame;
   3. Alle registratiegegevens die u bij Spotify indient, zijn waar, nauwkeurig en volledig;
   4. Spotify garandeert geen inkomsten uit het gebruik van enige Reclamefunctie, en is niet verantwoordelijk voor het behalen van dergelijke inkomsten;
   5. Spotify garandeert uw toegang (of voortgezette toegang) tot enige Reclamefunctie of vergelijkbare functie of functionaliteit niet. Spotify mag deze toegang naar eigen goeddunken toestaan of niet;
   6. Spotify heeft de exclusieve rechten om reclames te verkopen die dynamisch of via Streaming Ad Insertion in uw Gebruikerscontent worden ingevoegd;
   7. U bent verantwoordelijk voor het invoegen van plekken voor reclame in uw Gebruikerscontent, indien van toepassing;
   8. Spotify biedt hulpmiddelen ter ondersteuning van specifieke categorie-uitsluitingen voor bepaalde reclames, zoals beschreven op het platform van Anchor, op voorwaarde dat u de juiste tags in het systeem invoert, maar Spotify garandeert niet dat uitgesloten categorieën van dergelijke Reclames niet worden weergegeven. Voor alle andere Reclames hebt u niet het recht om specifieke categorieën uit te sluiten;
   9. U hebt ook de mogelijkheid om de adverteerder van bepaalde Reclames vooraf goed te keuren, zoals beschreven op het platform van Anchor. Voor alle andere Reclames kunt u de adverteerder niet bekijken of vooraf goedkeuren;
   10. Behalve zoals uiteengezet in subparagrafen (h) en (i) hierboven, hebt u niet de mogelijkheid om het reclamemateriaal of enige andere dealgegevens van Reclames te bekijken of vooraf goed te keuren voordat ze worden weergegeven; 
   11. U zult (i) geen Reclames integreren, implementeren of anderszins gebruiken in uw Gebruikerscontent die is gericht op kinderen jonger dan 13 jaar (zelfs als kinderen niet het primaire publiek voor dergelijke content zijn); of (ii) op een andere manier informatie over kinderen jonger dan 13 jaar delen of beschikbaar stellen aan Spotify in verband met Reclames op Anchor; en
   12. U zult geen actie ondernemen om de download- of streamingaantallen van Gebruikerscontent kunstmatig te wijzigen. 
 • Beëindiging: Spotify kan uw toegang tot de Reclamefuncties opschorten of beëindigen of deze Voorwaarden voor Anchor-reclames beëindigen vanwege ongeldige activiteit of uw verzuim om anderszins te voldoen aan deze Voorwaarden voor Anchor-reclames. In het geval van beëindiging door Spotify als gevolg van ongeldige activiteit of schending van enige voorwaarden of enig beleid van Spotify, hebt u geen recht op verdere betalingen van Spotify. 

Deze Voorwaarden voor Anchor-reclames worden automatisch beëindigd bij beëindiging van de Services in overeenstemming met de Servicevoorwaarden van Anchor. 

Bovendien kunt u deze Voorwaarden voor Anchor-reclames en uw toegang tot de Reclamefuncties te allen tijde beëindigen door Spotify dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen of door alle Reclamefuncties binnen de Anchor-service te deactiveren, indien beschikbaar, in welk geval deze Voorwaarden voor Anchor-advertenties dertig (30) dagen na deactivering worden beëindigd. U gaat ermee akkoord dat er een vertraging kan optreden tussen het deactiveren van de functie en het beëindigen van uw toegang tot de functie. Spotify kan deze Voorwaarden voor Anchor-advertenties op elk moment beëindigen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving aan u. Spotify kan deze Voorwaarden voor Spotify Payouts ten allen tijde wijzigen vijfenveertig (45) dagen na schriftelijke kennisgeving aan u. Spotify kan naar eigen goeddunken uw toegang tot Reclames op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen als het redelijkerwijs van mening is dat u enige Reclamefunctie misbruikt in strijd met deze Voorwaarden. 

 • Scheidbaarheid: als een bepaling van deze Voorwaarden voor Anchor-reclames om welke reden dan ook of in welke mate dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke ongeldigheid of afdwingbaarheid op geen enkele manier de overige bepalingen van de Voorwaarden aantasten of ongeldig of niet-afdwingbaar maken en zal de toepassing van die bepaling worden afgedwongen voor zover toegestaan door de wet, tenzij anders vermeld.
 • Verklaring van afstand: elk verzuim van Spotify of een derde begunstigde om deze Voorwaarden voor Anchor-reclames of enige bepaling daarvan af te dwingen, houdt niet in dat Spotify of de toepasselijke derde begunstigde afstand doet van het recht om dit te doen.
 • Interpretatie: zoals gebruikt in deze Voorwaarden voor Anchor-reclames worden de woorden "waaronder" en "inclusief" en variaties daarop geacht te worden gevolgd door de woorden "zonder beperking". Termen met een hoofdletter die niet anders zijn gedefinieerd in dit document, hebben de betekenis die aan dergelijke termen wordt toegekend in de Servicevoorwaarden van Anchor.

 

Was dit artikel nuttig?